consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Cercador

Per més informació visita la Plataforma de Serveis de Contractació Pública al web de la Generalitat de Catalunya.

Llista de licitacions

Adjudicat

N1/2011 - Assessorament enginyer
Servei d'assessorament tècnic d'un enginyer en la redacció de la modificació puntual del PGM per a l'ordenació de les carreteres C31 i C31c al Sector Prat Nord i en la gestió i adequació del projectes d'urbanització de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport, al Prat de Llobregat

N3/2010 - Redacció del projecte d'obres d'urbanització complementàries de l'ARE Ronda Sud - Aeroport, del Prat de Llobregat
Realització del projecte constructiu d'obres d'urbanització complementàries de l'ARE Ronda Sud - Aeroport que incorpori, pel que fa als espais lliures previstos i a la vialitat, una adequada definició dels mateixos a partir d'un estudi detallat de l'àmbit i de la seva adequada connexió amb l'entorn existent, tot adaptant-se als criteris urbanístics i normes tècniques de caire municipal

N1/2010 - Redacció del projecte modificat d'obres d'urbanització bàsiques de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
Realització del projecte modificat d'obres d'urbanització bàsiques de l'ARE Ronda Sud-Aeroport, al Prat de Llobregat, per tal de poder adequar-se a l'entorn i adaptar-se als criteris urbanístics i normes tècniques de caire municipal, així com reestructurar el projecte a fi de fer possible la seva execució per fases

N2/2010 Servei d'assessorament d'enginyer
Servei d'assessorament tècnic per part d'un enginyer en el desenvolupament i execució de les àrees residencials estratègiques previstes en el Prat de Llobregat

N3/2009 Redacció d'un estudi previ de traçat del semisoterrament de les carreteres C-31 i C-31c al sector Prat Nord, al Prat de Llobregat
La proposta de tractament de les infrastructures objecte de l'estudi requereix una definició més detallada que permeti assegurar la seva constructibilitat i avaluar el cost econòmic de les obres per tal que es pugui sotmetre a examen de l'autoritat competent en matèria de carreteres

N2/2009 Redacció del document de directius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del centre direccional del Prat de Llobregat
L'objecte d'aquest contracte és la redacció del document de directrius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional del Prat de Llobregat una vegada resolt el Concurs didees amb intervenció de Jurat per procediment restringit convocat per a l'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional al Prat de LLobregat.

N1/2009 Servei d'assessorament d'enginyer
Servei d'assessorament d'enginyer al Consorci Prat Nord en la fase de redacció del document de directrius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del Centre direccional i entorn del Prat de Llobregat

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06