consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Cercador

Llista de licitacions

Adjudicat

N1/2011 - Assessorament enginyer
Servei d'assessorament tècnic d'un enginyer en la redacció de la modificació puntual del PGM per a l'ordenació de les carreteres C31 i C31c al Sector Prat Nord i en la gestió i adequació del projectes d'urbanització de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport, al Prat de Llobregat

N3/2010 - Redacció del projecte d'obres d'urbanització complementàries de l'ARE Ronda Sud - Aeroport, del Prat de Llobregat
Realització del projecte constructiu d'obres d'urbanització complementàries de l'ARE Ronda Sud - Aeroport que incorpori, pel que fa als espais lliures previstos i a la vialitat, una adequada definició dels mateixos a partir d'un estudi detallat de l'àmbit i de la seva adequada connexió amb l'entorn existent, tot adaptant-se als criteris urbanístics i normes tècniques de caire municipal

N1/2010 - Redacció del projecte modificat d'obres d'urbanització bàsiques de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
Realització del projecte modificat d'obres d'urbanització bàsiques de l'ARE Ronda Sud-Aeroport, al Prat de Llobregat, per tal de poder adequar-se a l'entorn i adaptar-se als criteris urbanístics i normes tècniques de caire municipal, així com reestructurar el projecte a fi de fer possible la seva execució per fases

N2/2010 Servei d'assessorament d'enginyer
Servei d'assessorament tècnic per part d'un enginyer en el desenvolupament i execució de les àrees residencials estratègiques previstes en el Prat de Llobregat

N3/2009 Redacció d'un estudi previ de traçat del semisoterrament de les carreteres C-31 i C-31c al sector Prat Nord, al Prat de Llobregat
La proposta de tractament de les infrastructures objecte de l'estudi requereix una definició més detallada que permeti assegurar la seva constructibilitat i avaluar el cost econòmic de les obres per tal que es pugui sotmetre a examen de l'autoritat competent en matèria de carreteres

N2/2009 Redacció del document de directius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del centre direccional del Prat de Llobregat
L'objecte d'aquest contracte és la redacció del document de directrius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional del Prat de Llobregat una vegada resolt el Concurs didees amb intervenció de Jurat per procediment restringit convocat per a l'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional al Prat de LLobregat.

N1/2009 Servei d'assessorament d'enginyer
Servei d'assessorament d'enginyer al Consorci Prat Nord en la fase de redacció del document de directrius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del Centre direccional i entorn del Prat de Llobregat

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06