consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

El Consorci

El Consorci Prat Nord, constituït el 21 de novembre de 2006, tenia com a objectiu inicial dur a terme la transformació urbanística del sector conegut com a Eixample Nord del Prat de Llobregat, qualificat pel Pla General Metropolità, en la seva major part, com a Centre Direccional.

En efecte, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, conscients de l’interès de transformar urbanísticament el referit àmbit i de què aquest desenvolupament es fes de forma conjunta i coordinada, tenint en compte la seva rellevància i caràcter estratègic, van establir un marc de col.laboració que finalment es va materialitzar amb la constitució del Consorci Prat Nord integrat de forma paritària per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament.

El Consorci Prat Nord es configura com un organisme amb naturalesa autonòmica i personalitat jurídica pròpia i independent, que funciona a través d’òrgans col•legiats integrats per membres designats pels ens consorciats. Es constitueix com una entitat urbanística especial amb capacitat d’administració actuant d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

El Pla Director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 13 de març de 2009, va delimitar dues àrees residencials estratègiques en el municipi del Prat de Llobregat: l’ARE Eixample Sud i l’ARE Ronda del Sud-aeroport.

Atès que tant el Text refós de la Llei d’Urbanisme com el propi Pla Director esmentat estableixen que la condició d’administració actuant de les àrees residencials estratègiques hauria de correspondre, en primer terme, a un consorci urbanístic del qual formarien part, en tot cas, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament corresponent, es va iniciar el procés de modificació dels Estatuts del Consorci Prat Nord als efectes que, esdevingués també l’administració actuant de les dues àrees residencials estratègiques previstes en el Prat de Llobregat.

 

Per Acord de l'Ajuntament del Prat de Lobregat de 8 d'octubre de 2009 i del Govern de la Generalitat de Catalunya de 16 de desembre de 2009 s'ha aprovat la Modificació dels Estatuts del Consorci Prat Nord, que ha passat a denominar-se formalment "Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport". El Text Refós dels Estatuts consorcials ha estat publicat en el DOGC de 14 de gener de 2010.


En tots els seus àmbits d’actuació, els objectius del Consorci Prat Nord són:

  • Aconseguir una ordenació urbanística sostenible on l’aprofitament climàtic, l’arquitectura passiva i l’eficiència energètica hi siguin presents.
  • Assolir una diversitat d’usos i d’activitats compatibles amb la residència, la qual també ha de comptar amb una diversitat d’oferta que estigui a l’abast de tota la ciutadania.
  • Procurar una mobilitat sostenible on el transport públic sigui prioritari sobre el privat, on es faci un ús racional i proporcionat de l’espai públic i es fomentin els itineraris pel vianants i bicicletes.

Documents

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06