consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Constitució del consorci

  • En data 13 de desembre de 2004, el Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl va aprovar la constitució d’un Consorci urbanístic per al desenvolupament, com a Administració actuant, del sector del Centre Direccional del Prat.

 

  • En data 12 de desembre de 2005, el Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl va aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant l’Institut Català del Sòl, per al desenvolupament del sector “Eixample Nord” per mitjà de la creació d’un Consorci urbanístic, així com els Estatuts que hauran de regir el mateix.

 

  • En data 21 de desembre de 2005, el Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat va aprovar el Conveni de col·laboració esmentat així com la creació i constitució del Consorci urbanístic, tot aprovant inicialment els seus Estatuts. L’Acord es va publicar en el BOP número 12, de 14 de gener de 2006 i en el DOGC número 4.553, de 18 de gener de 2006.

 

  • En data 23 de febrer de 2006, l’Ajuntament del Prat de Llobregat va aprovar definitivament els Estatuts que havien de regir el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord (BOP número 66, de 18 de març de 2006 i DOGC número 4.605, de 31 de març de 2006).

 

  • En data 26 de setembre de 2006, la Comissió de Govern de Política Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la constitució del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, del terme municipal del Prat de Llobregat, tot aprovant els seus Estatuts (DOGC número 4.745, de 23 d’octubre de 2006).

 

  • En data 21 de novembre de 2006, es constitueix el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, del terme municipal del Prat de Llobregat, conegut com a Prat Nord, en sessió constitutiva del seu Consell General. 

 

  • En data 11 de juny de 2009, el Consell General del Consorci Prat Nord va aprovar per unanimitat modificar els Estatuts consorcials als efectes de la seva transformació en "Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat”.

 

  • En data 8 d'octubre de 2009, l’Ajuntament del Prat de Llobregat va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de conformitat amb l’Acord del seu Consell general d’11 de juny de 2009.

 

  • En data 16 de desembre de 2009, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la modificació dels Estatuts per tal que el Consorci Prat Nord esdevingui administració actuant de les àrees residencials estratègiques del Prat de Llobregat.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06