consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Organització

Els òrgans de govern del Consorci Prat Nord són:

 • El Consell general
 • El Comitè executiu
 • La Presidència
 • La Vicepresidència

El Consell General

 El Consell general és l’òrgan superior del Consorci i està integrat, de forma paritària, per representants del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl i per representants de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, de la següent manera:

a) El Conseller de Territori i Sostenibilitat.

b) L’Alcalde del Prat de Llobregat, Sr. Lluís Tejedor Ballesteros.

c) Cinc vocals en representació de l’Institut Català del Sòl, tres designats pel mateix Institut, i dos pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en funció de les seves competències:

 • Sr. Agustí Serra i Monté, Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Sr. Ricard Font i Hereu, Secretari d'Infraestructures i Mobilitat. Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Sr. Damià Calvet i Valera, Director de l’Institut Català del Sòl.
 • Sra. Elisabet Cirici Amell, Directora d'Operacions de l’Institut Català del Sòl.
 • Sr. Albert Civit Fons, Gerent de l’Institut Català del Sòl.

d) Cinc vocals en representació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat:
 • Sr. Rafael Duarte Molina, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sra. Alba Bou Jordà, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sr. Juan Pedro Pérez Castro, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d'Esports i Salut Pública de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sra. Marta Mayordomo Descalzo, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sr. Fernando Domínguez Vàzquez, Director de Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

El Comitè executiu

El Comitè executiu és l’òrgan d’execució de les funcions del Consorci a l’empara de les bases i criteris fixats pel Consell general, i està integrat per tres vocals en representació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i tres vocals en representació de l’Institut Català del Sòl, dos dels quals designats pel mateix Institut i un directament pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Integren el Comitè executiu:

 • Sr. Damià Calvet i Valera. Director de l'Institut Català del Sòl
 • Sra. Elisabet Cirici Amell, Directora d'Operacions de l’Institut Català del Sòl.
 • Sr. Gonçal Marqués Sagnier, Director de Projectes de l'Institut Català del Sòl.
 • Sr. Lluís Tejedor Ballesteros, Alcalde-President de l’Ajuntament del  Prat de Llobregat.
 • Sra. Alba Bou Jordà, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sr. Fernando Domínguez Vàzquez, Director de Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

D'acord amb l'article 11 dels Estatuts consorcials, el Comitè Executiu nomenarà un/a president/a entre els seus membres vocals del Consell General.  La durada de la Presidència serà d'un any i de manera rotatòria entre els vocals que representen l'Ajuntament del Prat de Llobregat i els que representen l'Institut Català del Sòl. Durant l'exercici 2018, la presidència del Comitè Executiu li correspon al Sr. Damià Calvet i Valera.

La Presidència i la Vicepresidència del Consorci

Les persones que ostenten la Presidència i la Vicepresidència del Consorci seran nomenades pel Consell General.  Aquests càrrecs recauen alternativament, i pel termini d’un any, en un/a vocal del Consell General que representi l’Ajuntament del Prat de Llobregat i en un/a vocal del Consell General que representi l’Institut Català del Sòl.

Durant l'exercici 2018, el càrrec de President li correspon al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, i el de Vicepresident, al Sr. Lluis Tejedor Ballesteros.

Gerència del Consorci

Secretaria del Consorci

La Secretaria del Consorci és exercida pel Secretari de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, el Sr. Daniel Tambo Calvo.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06