consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Organització

Els òrgans de govern del Consorci Prat Nord són:

 • El Consell General
 • El Comitè Executiu
 • La Presidència
 • La Vicepresidència

El Consell General

El Consell General és l’òrgan superior del Consorci i està integrat, de forma paritària, per representants del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl i per representants de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, de la següent manera:

a) El secretari d'Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, Sr. Agustí Serra i Monté, designat pel conseller de Territori i Sostenibilitat.

b) L’alcalde de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, Sr. Lluís Mijoler Martínez.

c) Cinc vocals en representació de l’Institut Català del Sòl, tres designats pel mateix Institut, i dos pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en funció de les seves competències:
 • Sra. Elisabet Cirici i Amell, directora general d'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Sr. Xavier Flores i Garcia, director general d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Sr. Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl.
 • Sr. Gonçal Marqués i Sagnierdirector de Projectes, cap Operatiu de l’Institut Català del Sòl.
 • Sr. Antoni Sierra i Gutiérrez, director Econòmic - Financer de l’Institut Català del Sòl.
d) Cinc vocals en representació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat:
 • Sr. Rafael Duarte Molina, regidor delegat de Gestió Urbanística de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sr. Juan Pedro Pérez Castro, tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sr. Juan Carlos Moreno Roig, tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sra. Alba Bou Jordà, tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Economia, Habitatge, Governança i Qualitat Democràtica de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sr. Fernando Domínguez Vàzquezdirector dels Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

El Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan d’execució de les funcions del Consorci a l’empara de les bases i criteris fixats pel Consell General, i està integrat per tres vocals en representació de l’Institut Català del Sòl, dos dels quals designats pel mateix Institut i un directament pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i tres vocals en representació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Integren el Comitè Executiu:

 • Sr. Agustí Serra i Monté, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Sr. Albert Civit i Fons, director de l’Institut Català del Sòl.
 • Sr. Antoni Sierra i Gutiérrez, director Econòmic - Financer de l'Institut Català del Sòl.
 • Sr. Lluís Mijoler Martínez, alcalde-president de l’Ajuntament del  Prat de Llobregat.
 • Sr. Juan Pedro Pérez Castro, tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Sr. Fernando Domínguez Vàzquez, director dels Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

D'acord amb l'article 11 dels Estatuts consorcials, el Comitè Executiu nomenarà un/a president/a entre els seus membres vocals del Consell General. La durada de la Presidència serà d'un any i de manera rotatòria entre els vocals que representen l'Ajuntament del Prat de Llobregat i els que representen l'Institut Català del Sòl. Durant l'exercici 2021, la Presidència del Comitè Executiu li correspon al Sr. Lluís Mijoler Martínez.

La Presidència i la Vicepresidència del Consorci

Les persones que ostenten la Presidència i la Vicepresidència del Consorci seran nomenades pel Consell General.  Aquests càrrecs recauen alternativament, i pel termini d’un any, en un/a vocal del Consell General que representi l’Ajuntament del Prat de Llobregat i en un/a vocal del Consell General que representi l’Institut Català del Sòl.

Durant l'exercici 2021, el càrrec de president li correspon al Sr. Lluís Mijoler Martínez, i el de vicepresident, al Sr. Agustí Serra i Monté.

Gerència del Consorci

Secretaria del Consorci

La Secretaria del Consorci és exercida per la secretària de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, la Sra. Maria Cacharro López.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06