consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Transparència

Aquest portal de transparència respon a les instruccions contingudes a les lleis estatal 19/2013, de 9 de desembre, i catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques.

Així mateix, el web posa en pràctica el concepte de govern obert, donant èmfasi en l’aprofitament dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i participatiu.

En aquest portal trobareu la informació pública corresponent al Consorci. Per a més informació, podeu fer-nos arribar la vostra consulta accedint a l’apartat Comunicació, o bé trucant al nostre telèfon 93 478 95 06.

Organització institucional

Consulta aquesta informació a l'apartat d'organització

Codi de conducta i bon govern

Política, Missió i Visió

Facturació electrònica

El Consorci disposa del següent punt general d'entrada de factures electròniques, mitjançant l'adhesió al punt general d'entrada proporcionat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (servei e.FACT).

Codis DIR3 per a la facturació elecrònica:
  • oficina comptable - LA0013737
  • òrgan gestor - LA0013737
  • unitat tramitadora - LA0013737

Convenis de col·laboració

El 13 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català del Sòl, i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, pel desenvolupament urbanístic del sector Eixample Nord, del terme municipal del Prat de Llobregat, mitjançant la constitució d’un consorci.
El Consell General, en la sessió del 4 de desembre de 2017, va aprovar l'addenda particular al conveni de col·laboració, i posterior addenda, signat entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Català del Sòl, relatiu a diversos extrems relacionats amb l'adequació dels sistemes públics de sanejament en alta, derivada de les necessitats generades per, entre d'altres, l'àrea residencial estratègica Eixample Sud, signada en data 15 d'octubre de 2018.


Encàrrecs de gestió

En la sessió del Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat, celebrada en data 24 d'octubre de 2012, es va aprovar que les tasques i serveis que requereixi el Consorci i puguin ser realitzades per l’Institut Català del Sòl o l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en atenció a les seves funcions i competències i per disposar dels recursos i mitjans necessaris, no comportaran un increment de l’estructura del Consorci, ni seran externalitzades o encarregades a tercers, sinó que seran assumides de forma preferent per aquelles entitats, en la seva condició de membres integrants del Consorci, i reben la consideració d’aportacions a favor d’aquest.

A la mateixa sessió, es va aprovar que els treballs necessaris per a la redacció i aprovació de les àrees residencials estratègiques  Eixample Sud i Ronda Sud puguin ser realitzats per l’Institut Català del Sòl, com aportació de serveis al Consorci.

Així mateix, es va delegar en el Comitè Executiu l’acord d’acceptació per a la resta d’aportacions de l’INCASÒL o l’Ajuntament.

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 27 de febrer de 2018, va aprovar l’acord de concreció mitjançant el qual es  formalitza l’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat, per a la realització de determinades activitats de caràcter material o tècnic.

Aquestes tasques materials, administratives i tècniques corresponen a les funcions de la gerència i de la gestió ordinària del Consorci.
El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 5 de març de 2020, va aprovar la pròrroga de l'acord de concreció mitjançant el qual es formalitza l'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i el Consorci, per un període de dos anys, amb efectes des del 7 de març de 2020.

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 21 de febrer de 2022, va aprovar l’acord de concreció mitjançant el qual es formalitza l’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat, per a la realització de determinades activitats de caràcter material, administratiu i tècnic.

Aquestes tasques materials, administratives i tècniques corresponen a les funcions de la gerència i de la gestió ordinària del Consorci.

L'encàrrec tindrà una vigència màxima de dos anys, a comptar des del 4 de març de 2022, data de la seva signatura.

Subvencions

Actualment no hi ha subvencions vigents.

Tauler d'anuncis

Accés al Tauler d'anuncis

Notificacions i altres comunicacions electròniques

Accés a Notificacions i altres comunicacions electròniques

Tràmits i gestions

Tramitació electrònica

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06