consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Aprovació de la modificació dels Estatuts per adaptar-los a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL)

10/02/2017

El Consell General, en la sessió celebrada en data 2 de febrer de 2017, va adoptar l'acord de prestar conformitat a les noves modificacions dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat, per adaptar-los a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic i a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).  Així mateix, també es va aprovar la seva comunicació a l'Institut Català del Sòl i a l'Ajuntament del Prat de Llobregat, als efectes de que aprovin, pels organismes corresponents, l'esmentada proposta de modificació.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06