consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha inscrit l'Entitat Urbanística Col·laboradora de l'ARE Eixample Sud al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores

29/04/2010

En data 29 de març de 2010, el Comitè Executiu, va aprovar, de conformitat amb l'article 196.3 del RLU, la constitució de l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat.

L'acord es va publicar en el DOGC de 19 d'abril de 2010 i la referida entitat ha estat degudament inscrita, en data 29 d'abril de 2010, en el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores.

Les persones encarregades del govern de l'entitat són el sr. Jordi Farnós Bel, com a President, i el sr. Carlos Esquirol Giménez, com a Secretari.

El termini de vigència d'aquesta entitat serà com a màxim d'un any.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06