consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat inicialment el projecte de divisió poligonal de l'ARE Eixample Sud

11/01/2011

El Comitè Executiu, en data 11 de gener de 2011, ha aprovat inicialment el projecte de divisió poligonal de l'ARE Eixample Sud, redactat pels serveis tècnics i jurídics del consorci, i ha acordat sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes.

El document aprovat inicialment modifica la previsió d'un únic polígon d'actuació urbanística que contemplava el PDU de l'ARE Eixample Sud, mitjançant la divisió del seu àmbit en dos polígons d'actuació: un polígon situat a ponent del barri de la Barceloneta, i un segon polígon ubicat a llevant de l'esmentat barri.

Per dimensions, per les característiques de l'ordenació que preveu el PDU i per les càrregues que s'assignen a cadascun, els dos polígons delimitats tenen entitat suficient per a la seva execució independent i estan plenament equilibrats.

Podeu trobar el document aprovat en l'apartat de Participació Ciutadana d'aquesta web, per a la seva consulta

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06