consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat definitivament el projecte de divisió poligonal de l'ARE Eixample Sud

13/04/2011

El Comitè Executiu del Consorci, en sessió celebrada en data 13 d'abril de 2011, va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el Projecte de divisió poligonal de l'ARE Eixample Sud elaborat pels serveis tècnics i jurídics del Consorci amb la incorporació de les dades justificatives de l'estudi de mercat relitzat, el coeficient de relació de superfície útil a superfície construïda, el valor en venda de les diferents tipologies, els coeficients de regidesa, el benefici de promotor i les despeses tant en els quadres 1,2 i 3 Càlcul de coeficients de ponderació i aprofitament, com a l'apartat 7 de la memòria, tot fent constar que les anteriors justificacions ja es trobaven incloses en l'expedient -informe tècnic de data 3 de gener de 2011- i que, en conseqüència, no representen una modificació substancial del document aprovat inicialment, esdevenint innecessari un segon tràmit d'informació pública de l'instrument.

L'acord es produí arran de l'estimació parcial d'al·legació formulada per diversos particulars.

Podeu trobar el document aprovat en l'apartat de Gestió Urbanística de l'ARE Eixample Sud d'aquesta web, per a la seva consulta

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06