consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat la constitució de l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

20/05/2011

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 20 de maig de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar, de conformitat amb l'article 196.3 del RLU, la constitució de l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisonal del Polígon d'Actuació Urbanística 1 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat, d'acord amb l'escriptura pública atorgada davant del Notari del Prat de Llobregat, Román Torres López, amb el número 510 del seu protocol

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06