consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat inicialment la modificació del PU d'obres bàsiques de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport

11/11/2010

En data 10 de novembre de 2010, el Comitè Executiu del Consorci ha acordat aprovar inicialment la modificació del Projecte d'urbanització d'obres bàsiques de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport redactat per "Servicios y Projectos de Ingenieria y Consulting, Ingenieros Asociados, S.A." i sotmetre a informació pública el referit document pel termini d'un mes, de conformitat amb l'article 119 del TRLU als efectes d'examen i al·legacions.

L'acord adoptat pel Comitè Executiu i el document aprovat inicialment estan publicats íntegrament en l'apartat "Participació Ciutadana" d'aquesta pàgina web.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06