consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat la constitució de l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud

02/03/2012

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada l'1 de març de 2012 va adoptar l'acord d'aprovar, de conformitat amb l'article 196.3 del RLUC, la constitució de l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional del Polígon d'Actuació Urbanística 2 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat, d'acord amb l'escriptura pública atorgada davant del Notari del Prat de Llobregat, Román Torres López, amb el número 1404 del seu protocol

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06