consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat la constitució de la Junta de Compensació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

02/03/2012

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada l'1 de març de 2012, va adoptar l'acord d'aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 1 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat, amb els seus estatuts, d'acord amb el que estableix l'article 125.2 del RLUC, formalitzada per mitjà d'escriptura pública atorgada el dia 20 de desembre de 2011, davant el notari Román Torres López, guardada sota el número de protocol 1.478, un cop aprovats definitivament els seus estatuts. Igualment va designar els representants de l'administració en la junta esmentada

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06