consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud, amb els seus estatuts

20/03/2014

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada en data 13 de març de 2014, va adoptar l'acord d'aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 2 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat, amb els seus estatuts, d'acord amb el que estableix l'article 125.2 del RLUC, formalitzada per mitjà d'escriptura pública atorgada el dia 16 de juliol de 2013, davant el notari Román Torres López, guardada sota el número de protocol 936, un cop aprovats definitivament el projecte dels seus estatuts i bases d'actuació de la Junta. Igualment va designar els representants de l'administració en la junta esmentada

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06