consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S’ha acordat l’adjudicació, mitjançant venda, de la parcel·la 1C1 del PAU 1 de l’ARE Eixample Sud

17/05/2021

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 28 d’abril de 2021, ha acordat adjudicar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, mitjançant venda, la parcel·la resultant 1C1 del Projecte de reparcel·lació del PAU 1 de l’ARE Eixample Sud, per import de 2.801.196,50 € sense IVA (3.389.447,76 € IVA inclòs) per tal que per via directa o indirecta destini la mateixa a les finalitats previstes legalment.

Aquesta parcel·la era propietat del Consorci en concepte de cessió gratuïta a l’administració actuant dels drets corresponents a la cessió del 15 % de l’aprofitament urbanístic del sector, i correspon al 60 % del 15 % de l’aprofitament urbanístic que s’haurà de destinar a la construcció dels equipaments definits a l’article 21 de la normativa de l’ARE Eixample Sud.

En aquesta parcel·la, es preveu la construcció d’un màxim de 138 habitatges protegits, 75 dels quals en règim especial i 63 en règim general.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06