consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S’ha aprovat l’Operació jurídica complementària 3 (illa 3C1) del Projecte de reparcel•lació del PAU 1 de l’ARE Eixample Sud

30/11/2021

El Comitè Executiu del Consorci, en sessió núm. 52 celebrada el 24 de novembre de 2021, ha aprovat l’Operació jurídica complementària 3 (illa 3C1) del Projecte de reparcel·lació polígon d'actuació urbanística 1 de l'àrea residencial estratègica Eixample Sud.

L’Operació consisteix en l’adequació de la parcel·lació de l’illa 3C1, formada per les parcel·les 3C1.1 i 3C1.2, a les noves determinacions de la Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat de 6 de febrer de 2015 (MpPDU), mitjançant la creació d’una única parcel·la, en la qual es pugui materialitzar la construcció d’un edifici que assoleixi plenament els objectius que van motivar la MpPDU.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06