consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Criteris i objectius

En l’ARE Ronda Sud-Aeroport, l’actuació del Consorci està dirigida a dur a terme el seu desenvolupament i execució d’acord amb els objectius establerts a la Disposició Addicional Vint-i-unena del Text refós de la Llei d’urbanisme i complint amb les determinacions del Pla Director Urbanístic que la regula, en el qual es concreten els paràmetres urbanístics i es justifica la seva viabilitat econòmica i les obligacions de l’Administració actuant.

Criteris

Més concretament, els criteris en els que es basa la proposta d’ordenació, dins de l’objectiu genèric d’aconseguir un espai d’alta qualitat urbana, que incorpori els principis del desenvolupament urbanístic sostenible i estableixi les línies d’ordenació que garanteixin una correcta integració dels valors geogràfics, mediambientals i de paisatge d’aquest espai, es poden resumir en els següents principis:

 • Jerarquia viària. La nova ordenació incorporarà el principi de jerarquia funcional en l’espai viari que suposa l’establiment d’un ordre o classificació en les vies i recorreguts que aquí es desenvolupin. Des de la definició dels recorreguts per a vianants o carrers de prioritat invertida, passant pels vials i carrers que completen la xarxa principal urbana, determinant les necessitats del carrers existents i la seva funció futura. En aquest sentit la definició de la Ronda del Sud és un punt clau per la nova ordenació.
 • Compacitat urbana. La compacitat és un principi complex de l’assentament urbà i comporta intensitat urbana en el teixit i continuïtat en l’espai públic. En la compacitat s’afavoreix l’ocupació predominant dels fronts de carrer enfront de la densitat en alçada, per això la nova ordenació tendirà a una major ocupació del sòl amb alçades variables, deixant l’edificació de major alçada pels llocs singulars del projecte urbà. Amb la compacitat i la centralitat dels espais, guanya força el concepte sobre la intensitat i la densitat, entesa en un doble sentit tant quantitativa com qualitativa.
 • Diversitat funcional. La diversitat és un indicador de qualitat de qualsevol ecosistema i la diversitat en el món natural, es dóna quan hi ha moltes espècies i molts elements de cada espècie. Aquest principi bàsic suposarà l’establiment de condicions que afavoreixin una quantitat significativa d’usos i tipologies en l’àmbit a l’entorn de la Ronda del Sud, amb diversitat tipològica des de l’habitatge lliure fins l’habitatge protegit en les seves diferents modalitats, i en la presència d’activitats no residencials diverses ja siguin conformant carrer o en alçada, que incorporarà noves activitats econòmiques a aquest espai.
 • Equilibri ambiental. La introducció de criteris de sostenibilitat serà un principi bàsic que s’haurà d’incorporar en els diferents moments de la construcció del projecte, des del planejament general, passant pel planejament derivat i també en l’execució de l’obra urbanitzadora i la construcció de les noves arquitectures.
 • Integració paisatgística. La singular i excepcional posició dels sòls a l’entorn de la Ronda del Sud, fan del tot necessari la incorporació del propi paisatge del Baix Llobregat en la nova ordenació, no tan sols es tracta d’una nova façana de la ciutat, sinó d’un espai de transició entre el paisatge urbà i el paisatge de l’agricultura, la plana i l’horitzó.
 • Gestió possible. El principi de la gestió possible comporta coneixement profund de la realitat que es pretén transformar, de l’estratègia que es vol aplicar i dels instruments urbanístics que s’implanten de forma que es donin les condicions suficients de garantia d’aconseguir els objectius que es persegueixen.
 

Objectius

En aquest marc, són objectius de l’ARE:

 • Conformar una nova façana sobre l’espai de la ronda Sud del Prat, amb nous assentaments residencials de naturalesa diversa que complementin el projecte de transformació integral del barri de Sant Cosme.
 • Generar una nova plaça al darrera del Centre Cívic Delta del Llobregat, que doni servei com a zona verda, però amb capacitat d’aglutinar usos diferents al d’habitatge a les plantes baixes que l’envolten.
 • Definir una xarxa de itineraris verds que connectin els espais lliures del Parc Nou, la nova plaça del centre i la zona verda de cotxeres.
 • Mantenir el front verd arbrat, davant la Ronda del Sud.
 • Definir la secció de la ronda del Sud que ha de transformar aquesta via en un passeig i que mantingui la secció des del seu origen, a l’enllaç amb el carrer del riu Túria fins a l’encontre a l’est amb el vial l’enllaç de la Ronda de Llevant amb el vial Port Aeroport.
 • Ordenar i definir el nou espai porta sud del Prat, els enllaços entre la Ronda del Sud i el carrer del riu Túria i l’avinguda del Remolar.
 • Definir les condicions i determinacions urbanístiques que han de permetre el desenvolupament del sector, en compliment amb dels mínims establerts per l’actual llei d’urbanisme i justificar el manteniment dels estàndards globals d’espais lliures i equipaments respecte el que s’estableix en la present modificació del Pla General Metropolità.
 • Establir els criteris d’ordenació dels nous creixements, així com els percentatges dels usos residencials i no residencials.
 • Garantir la urbanització i cessió a l'Ajuntament del Prat de Llobregat dels sòls destinats als diferents sistemes, inclosos dins del sector de planejament, així com aquells altres, externs al mateix pel que es preveu la seva urbanització.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06