consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Ordenació i quadre de dades

SUPERFÍCIE ÀMBIT: 85.705 m2
     Superfície sòl computable 58.112 m2

SÒL PÚBLIC TOTAL: 63.099 m2 (73,62%)
     Sistema d'espais lliures (clau 6b): 32.359 m2 (37,76%)
     Sistema viari (clau 5): 30.740m2 (35,87%)

SÒL PRIVAT TOTAL: 22.606 m2 (26,38%)
Zones subjectes a ordenació volumètrica específica

     clau 18: 4.618 m2( 5,39%)
     clau18/5: 375 m2 (0,44%)
     clau18/6b: 982 m2 (1,15 m2)
     clau 18 hp: 13.294m2 (15,51%)
     clau 18 hp/7b: 3.337 m2 (3,89%)

EDIFICABILITAT I DENSITAT
IEB: 0,84 m2st/m2s

Edificabilitat màxima total: 72.000 m2st

Edificabilitat residencial: 62.000 m2st (86,11%).
Densitat: 90,54 hab/ha.
Nombre màxim d’habitatges: 776.
La mitjana de sostre per habitatge és de 80 m2.

Edificabilitat habitatge lliure: 20.490 m2st (33%)
Edificabilitat habitatge protegit: 41.510 m2st (67%)
     Edificabilitat habitatge protegit règim especial: 3.100 m2st (5%)
     Edificabilitat habitatge protegit règim general: 26.010 m2st (42%)
     Edificabilitat habitatge protegit règim preu concertat: 6.200 m2st(10%)
     Edificabilitat habitatge protegit règim concertat català: 6.200 m2st (10%)

Edificabilitat no residencial: Comercial: 10.000 m2st (13,89%)

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06