consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Documentació urbanística

El Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, aprovat el 13 de març de 2009, estableix l’ordenació detallada de l’ARE Ronda del Sud-Aeroport, amb el grau de precisió propi d’un pla urbanístic derivat i concreta el traçat i les característiques de, com a mínim, les obres d’urbanització bàsiques, amb el contingut propi dels projectes d’urbanització.

El Pla Director Urbanístic estableix que la totalitat del sòl inclòs a l’ARE constituirà un únic polígon d’actuació urbanística i contempla que el sistema d’actuació pel qual es desenvoluparà és el d’expropiació.

El Consorci Prat Nord és l’administració actuant i, per tant, el competent per aprovar els projectes d’urbanització complementaris.

Una vegada analitzat el Projecte d'urbanització inclòs en el Pla Director, es va constatar que el mateix s'havia de modificar per tal de poder adequar-se a l'entorn i adaptar-se als criteris urbanístics i normes tècniques de caire municipal i, a més, es va evidenciar que calia reestructurar el projecte a fi de fer possible la seva execució per fases. Per aquest motiu, el consorci va incoar l'expedient de contractació N1/2010 en quin marc es va contractar a "Servicios y Proyectos de Ingeniera y Consulting, Ingenieros Asociados, S.A." la realització del projecte modificat d'obres d'urbanització bàsiques de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport. El document fou definitivament aprovat l'11 de gener de 2011

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06