consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Sostenibilitat

L’ordenació prevista per a l’ARE Ronda Sud-Aeroport és plenament coherent amb el principi de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, proposa la definició d’un espai de diversitat social, així com una ordenació que permet millorar els dèficits i la qualitat urbana i social actual, realitzant noves reserves de sòl per sistemes públics, reserves de sòl destinades a la construcció d’habitatges protegits i la reurbanització i millora dels espais lliures existents.

A més, es complimenten els principis i objectius de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, pel que fa a l’aplicació de mesures per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible.

Així mateix, s’ha de senyalar que el Pla Director Urbanístic estableix l’ordenació del cicle integral de l’aigua, que comporta compatibilitzar el planejament amb el seu cicle natural i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model globalment eficient. D’altra banda, i pel que fa a la gestió i producció d’energia, l’ARE planteja un model d’eficiència energètica. Finalment, cal tenir en compte que s’han adoptat mesures per a garantir l’eficiència en la gestió del tractament de residus urbans i la qualitat ambiental i atmosfèrica.

Sobre la justificació de l’observança del desenvolupament sostenible, cal veure l’apartat 2.4 de la Memòria de l’ARE Ronda Sud - Aeroport. Cal assenyalar en aquest punt que el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat aprovat el 13 de març de 2009 conté un informe de sostenibilitat ambiental (Llibre 7.1) i una memòria ambiental (Llibre 7.2). A més, i pel que fa específicament a l’ARE Ronda Sud-Aeroport, el Pla Director Urbanístic conté una sèrie d’estudis justificatius i, concretament, pel que aquí interessa, incorpora un estudi d’impacte acústic; una projecció arqueològica visual i un estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06