consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Execució

El Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat estableix que la totalitat del sòl inclòs a l'ARE constituirà un únic polígon d'actuació urbanística i comtempla que el sistema d'actuació serà el d'expropiació

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06