consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Criteris i objectius

En l’ARE Eixample Sud, l’actuació del Consorci està dirigida a dur a terme el seu desenvolupament i execució d’acord amb els objectius establerts a la Disposició Addicional Vint-i-unena del Text refós de la Llei d’urbanisme i complint amb les determinacions del Pla Director Urbanístic que la regula, en el qual es concreten els paràmetres urbanístics i es justifica la seva viabilitat econòmica i les obligacions de l’Administració actuant.

Criteris

Més concretament, els criteris en els que es basa la proposta d’ordenació, dins de l’objectiu genèric d’aconseguir un espai d’alta qualitat urbana, que incorpori els principis del desenvolupament urbanístic sostenible i estableixi les línies d’ordenació que garanteixin una correcta integració dels valors geogràfics, mediambientals i de paisatge d’aquest espai, es poden resumir en els cinc següents principis:

  • Jerarquia viària
  • Compacitat urbana
  • Diversitat funcional
  • Equilibri ambiental
  • Integració paisatgística.
 

Objectius

Relacionat directament amb els criteris anteriors, els cinc objectius específics de l’ARE Eixample Sud són:

- El principi de jerarquia viària té per objecte millorar les condicions de qualitat de l’espai carrer, entès com un canalitzador de fluxos diversos, que incorporant el transport públic, els desplaçaments amb el vehicle privat i sobretot la mobilitat tova, principalment els desplaçaments a peu i complementàriament en bicicleta. La topografia del Prat sud i en conjunt de la ciutat del Part de Llobregat, ofereixen unes condicions òptimes per als desplaçaments no motoritzats. L’escala urbana del municipi i el suport topogràfic són ideals per implantar aquest model de desplaçaments. Pel que a la vialitat de la vil·la es cercarà la coherència amb el conjunt de la xarxa viària amb un model de verticals i travesses horitzontals que més enllà del model en ronda, ofereixen un model en xarxa ortogonalitzada. Finalment s’haurà d’integrar els vials de connexió amb les gran peces metropolitanes del port i aeroport, que transcorren per una part molt sensible d’aquest territori.

- El principi de compacitat urbana té per objecte garantir un espai socialment cohesionat, físicament ben relacionat i urbanísticament integrat al conjunt de la vila del Prat. L’actuació que s’estén des dels territoris de La lIana i Can Bonic, i la part inferior del barri de Sant Cosme, formant prat de l’altra àrea residencial estratègica del Prat de Llobregat, han de suposar l’oportunitat de completar el procés de tancament i ampliació de la ciutat del Prat fins aquest nou límit, on els barris de la Barceloneta i el mateix Sant Cosme deixin de ser els únics territoris socials més enllà de l’avinguda Onze de Setembre. El completament d’aquest espais són una oportunitat per la integració del conjunt de la vila, l’oportunitat per que definitivament l’avinguda Onze de Setembre passi a exercir un paper de carrer major horitzontal d’aquesta part de la ciutat al igual com ho fa l’avinguda Verge de Montserrat al centre de la ciutat.

- El principi de diversitat funcional ha d’atorgar al nou emplaçament, les condicions que garanteixin la relació i l’intercanvi entre els seus residents i d’aquests amb la resta del municipi. La diversitat funcional que incorpora la mixtura tipològica en l’habitatge i l’escala en l’equipament, ha de garantir la plena integració dels nous residents i les funcions diversificades d’atenció social, cultural, educativa, esportiva etc... i a la vegada ha d’afavorir la implantació de les altres activitats que fan ciutat i que incorporen llocs de treball al teixit residencial. El comerç i el terciari en les seves diferents cares han d’estar presents en la nova ordenació d’aquesta ARE. En aquest cas la major diversitat incorpora com objectiu la major qualitat i la major barreja d’usos i funcions, defugint del monocultiu residencial.

- El principi de respecte sobre l’equilibri mediambiental, té per objecte afavorir polítiques en matèria de sòl i construcció respectuoses amb el medi, eficients ecològicament i sostenibles ambientalment. L’objectiu general serà disposar d’instruments normatius i determinacions urbanístiques que respecte l’energia, l’aigua i els residus apliquin els dos principals objectius explicitats anteriorment: minoració del consum i majoració de la producció neta i el reciclatge.

- El principi d’integració paisatgística té per objecte fer de l’espai del Prat Sud un espai de fusió i relació de l’espai urbà i l’espai agrari, establint per una part espais coixí de l’activitat agrària i per l’altra part unes falques o espai de relació de la ciutat amb aquest territori. En aquest sentit la continuïtat dels recorreguts interns de la ciutat tant sigui Coronel Sant Feliu que ressegueix amb el canal de la dreta del Llobregat, o la mateixa continuïtat de la carretera de Marina, seran alguns del elements de relació del trànsit urbà –agrari a definir en aquest sector.

 

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06