consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Gestió urbanística

El Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat preveia inicialment el desenvolupament de tot l’àmbit de l’ARE Eixample Sud en un sol polígon, encara que amb la possibilitat de la seva execució per fases. En data 13 d'abril de 2011, el Comitè Executiu del Consorci Prat Nord va aprovar definitivament la divisió poligonal de l'ARE Eixample Sud en dos polígons per tal de facilitar la gestió de l'àmbit.

Igualment, es va adoptar l'acord de canviar a la modalitat de compensació bàsica el sistema d'actuació de reparcel·lació mitjançant el qual s'havia d'executar el PAU 1.

D'acord amb el Pla Director Urbanístic s’haurà de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic, lliure de càrregues d’urbanització, a l’administració actuant.  La finalitat de la cessió de l’aprofitament de l’ARE Eixample Sud serà, en primer lloc, la construcció de l’equipament assistencial previst a la illa 4B i del CEIP-Escola Bressol que s’ubica a la illa 5B.

Fins a la data s'han tramitat, tant la Modificació del projecte d'urbanització d'obres bàsiques de l'ARE Eixample Sud que es subdivideix en 2 projectes i conforma el "Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud, al Prat de Llobregat" i el "Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud, al Prat de Llobregat", com el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud.

En data 16 d'abril de 2013 es va aprovar el canvi a la modalitat de compensació bàsica del sistema d'actuació de reparcel·lació mitjançant el qual s'havia d'executar el PAU 2 de l'ARE Eixample Sud.

En data 2 de febrer de 2017 es va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud.

Documents

En aquests moments no hi ha documents per mostrar

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06