consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Gestió urbanística

 

El Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat preveia inicialment el desenvolupament de tot l’àmbit de l’ARE Eixample Sud en un sol polígon, encara que amb la possibilitat de la seva execució per fases.

En data 13 d'abril de 2011, el Comitè Executiu del Consorci Prat Nord va aprovar definitivament la divisió poligonal de l'ARE Eixample Sud en dos polígons per tal de facilitar la gestió de l'àmbit.

Igualment, es va adoptar l'acord de canviar a la modalitat de compensació bàsica el sistema d'actuació de reparcel·lació mitjançant el qual s'havia d'executar el PAU 1.

D'acord amb el Pla director urbanístic, s’haurà de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic, lliure de càrregues d’urbanització, a l’Administració actuant.  La finalitat de la cessió de l’aprofitament de l’ARE Eixample Sud serà, en primer lloc, la construcció de l’equipament assistencial previst a l’illa 4B i del CEIP-Escola Bressol que s’ubica a l’illa 5B.

El Comitè Executiu del Consorci va aprovar definitivament, l’1 de març de 2012, la Modificació del projecte d'urbanització d'obres bàsiques de l'ARE Eixample Sud que es subdivideix en 2 projectes i conforma el "Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud, al Prat de Llobregat". Igualment, el 13 de març de 2014 es va verificar l’aprovació definitiva del "Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud, al Prat de Llobregat" que s’havia produït l’1 de març de 2012 de forma condicionada. També l’1 de març de 2012 es va aprovar el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud.

En data 16 d'abril de 2013, es va aprovar el canvi a la modalitat de compensació bàsica del sistema d'actuació de reparcel·lació mitjançant el qual s'havia d'executar el PAU 2 de l'ARE Eixample Sud, així com el Projecte d'urbanització d'obres complementàries del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud.

El 2 de febrer de 2017, es va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud.

El Projecte d’urbanització d’obres complementàries del PAU 2 de l’ARE Eixample Sud, va ser aprovat en data 28 de novembre de 2019.

Per acord del Comitè Executiu, de 28 d’abril de 2021, es va aprovar el Projecte d’urbanització d’obres complementàries del parc Central (barri de la Barceloneta) del PAU 1.

Quant a l’estat de desenvolupament de la urbanització del sector, les fases I, II i III del PAU 1 ja es troben finalitzades i recepcionades, havent-se iniciat l’1 de març de 2021 tant les obres de la fase IV i última del PAU 1 com les de la totalitat del PAU 2, que es preveu que finalitzaran durant l’any 2023.

 

Documents

En aquests moments no hi ha documents per mostrar

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06