consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Sostenibilitat

L’ordenació prevista per a l’ARE Eixample Sud és plenament coherent amb el principi de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, contempla un nou creixement residencial en uns sòls de completament de la trama urbana, sobre els que no concorren importants valors naturals, paisatgístics, arqueològics, històrics o culturals. D’aquesta manera, es dóna valor als terrenys que encara no s’havien desenvolupat, garantint la utilització racional del territori i del medi ambient, en tant que conjumina les necessitats de creixement del municipi en coherència amb el model i ocupació del territori, generant un teixit que és façana de la ciutat on hi juga un paper clau l’espai lliure i el propi territori.

A més, es complimenten els principis i objectius de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, pel que fa a l’aplicació de mesures per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible.

Així mateix, s’ha de senyalar que el Pla Director Urbanístic estableix l’ordenació del cicle integral de l’aigua, que comporta compatibilitzar el planejament amb el seu cicle natural i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model globalment eficient. D’altra banda, i pel que fa a la gestió i producció d’energia, l’ARE Eixample sud planteja un model d’eficiència energètica. Finalment, cal tenir en compte que s’han adoptat mesures per a  garantir l’eficiència en la gestió del tractament de residus urbans i la qualitat ambiental i atmosfèrica.

Sobre la justificació de l’observança del desenvolupament sostenible, cal veure l’apartat 2.4 de la Memòria de l’ARE Eixample Sud. Cal assenyalar en aquest punt que el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat aprovat el 13 de març de 2009 conté un informe de sostenibilitat ambiental (Llibre 7.1) i una memòria ambiental (Llibre 7.2). A més, i pel que fa específicament a l’ARE Eixample Sud, el Pla Director Urbanístic conté una sèrie d’estudis justificatius i, concretament, pel que aquí interessa, incorpora el Pla Especial i catàleg per a la protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental del municipi del Prat de Llobregat, aprovat definitivament el 15 de desembre de 2004; una prospecció arqueològica visual; una prospecció arqueològica visual i delimitació de jaciment i un estudi d’impacte acústic.


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06