consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Planejament urbanístic

En data 13 de març de 2009, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, tot delimitant, entre d'altres, l'àrea residencial estratègica Eixample Sud, al Prat de Llobregat. El referit acord es va publicar al DOGC en data de 30 de juny de 2009.

Podeu visualitzar la regulació que sobre l’ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat es conté en el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat. La integritat del Pla Director Urbanístic es pot veure a la pàgina web del Registre públic de planejament urbanístic de Catalunya (cliqueu aquí:  Pla Director Urbanístic).

En data 6 de febrer de 2015, es va aprovar la Modificació puntual del Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, en relació amb les normes urbanístiques i als paràmetres d'ordenació de l'ARE Eixample Sud, del terme municipal del Prat de Llobregat. Podeu visualitzar el contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, a la pàgina web del Registre públic de planejament urbanístic de Catalunya (cliqueu aquí: Modificació puntual del Pla Director Urbanístic).

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06