consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Documentació urbanística

El Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, aprovat el 13 de març de 2009, estableix l’ordenació detallada de l’ARE Eixample Sud, amb el grau de precisió propi d’un pla urbanístic derivat i concreta el traçat i les característiques de, com a mínim, les obres d’urbanització bàsiques, amb el contingut propi dels projectes d’urbanització.

El Pla Director Urbanístic establia que la totalitat del sòl inclòs a l’ARE constituiria un únic polígon d’actuació urbanística i contemplava que el sistema d’actuació seria el de reparcel.lació en la modalitat de cooperació. Tanmateix, s’establia la possibilitat d’executar les obres d’urbanització en dos fases i també es preveia que es podria admetre el sistema de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica, condicionat al compliment dels terminis establerts per la programació de les actuacions.

El Consorci Prat Nord és l’administració actuant i, per tant, el competent per aprovar els projectes d’urbanització complementaris i per alterar, si s’escau, el sistema d’actuació inicialment previst.

En data 13 d'abril de 2011 el Comitè Executiu del Consorci Prat Nord, en exercici de les seves competències va acordar aprovar definitivament la divisió poligonal de l'ARE Eixample Sud en dos polígons per tal de facilitar la gestió de l'àmbit. Igualment, s'ha aprovat el canvi de modalitat a compensació bàsica del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud.

En data 6 de febrer de 2015, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat, en relació amb les normes urbanístiques i als paràmetres d'ordenació de l'ARE Eixample Sud, del terme municipal del Prat de Llobregat.

L'esmentada modificació ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6881, de 28 de maig de 2015.


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06