consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Ordenació i quadre de dades

SUPERFÍCIE ÀMBIT: 377.188 m2
     Superfície sòl computable 373.808 m2

SÒL PÚBLIC TOTAL: 276.710,36 m2 (73,36%)

  • Sistema d'espais lliures (clau 6b):  130.578,00 m2 (34,62%)
  • Sistema d'equipaments comunitaris (clau 7b): 53.361,00m2(14,15%)
  • Sistema viari (clau 5):  89.830,36m2 (23,82%)
  • Sistema habitatge dotacional (clau 10 hd ): 2.941,00m2(0,78%)

SÒL PRIVAT TOTAL: 100.478,00 m2 (26,64%)
Zones subjectes a ordenació volumètrica específica
  • clau 18: 54.262,00m2(14,39%)
  • clau 18 hp: 44.188,00m2 (11,72%)
  • clau 18 tr: 2.028,00m2 (0,54%)
EDIFICABILITAT I DENSITAT

Edificabilitat màxima total: 242.975 m2st

Edificabilitat residencial: 213.022  m2st (88%)
Densitat: 71 hab/ha.
Nombre màxim d’habitatges: 2.666.
La mitjana de sostre per habitatge és de 80 m2.

Edificabilitat habitatge lliure: 106.551 m2st (50%)
Edificabilitat habitatge protegit: 106.551 m2st (50%)
     Edificabilitat habitatge protegit règim especial: 10.651 m2st (5%)
     Edificabilitat habitatge protegit règim general: 42.604 m2st (20%)
     Edificabilitat habitatge protegit règim preu concertat: 31.954 m2st(15%)
     Edificabilitat habitatge protegit règim concertat català: 21.302 m2st (10%)

Edificabilitat no residencial: 29.953  m2st  (21%)
Edificabilitat comercial 24.380 m2st (81%)
Edificabilitat terciari: 5.573m2st(19%)


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06